Dzisiaj jest 20 Sierpnia 2019, Wtorek, imieniny obchodzą:

Kontrola NIK pomoże pomocy społecznej

Dodano: 05 listopada 2018

Do wszystkich ośrodków pomocy społecznej w Polsce trafi już wkrótce mail od Najwyższej Izby Kontroli. 20 tysięcy pracowników socjalnych zostanie zapytanych o realne warunki pracy, codzienne problemy i oczekiwane przez nich zmiany. Przepisy nakładają bowiem na ośrodki pomocy społecznej i ich pracowników misję pomocy osobom i rodzinom w trudnej sytuacji życiowej. To niełatwe i wymagające zadania. Tymczasem sygnały napływające do NIK wskazują, że warunki pracy w ośrodkach i dostępne zaplecze techniczne nie zawsze są adekwatne do wyznaczonych obowiązków. Dlatego swoją najnowszą kontrolę NIK poświęci właśnie warunkom pracy w ośrodkach pomocy społecznej. Raport pokontrolny, wskazujący m.in. jakie rozwiązania pozwoliłyby sprawniej funkcjonować ośrodkom i całemu systemowi pomocy społecznej zostanie przedłożony Sejmowi RP.

 

Najważniejszym celem rozpoczynającej się właśnie planowej, ogólnopolskiej kontroli „Organizacja i warunki pracy pracowników socjalnych”  jest sprawdzenie, czy gminy zapewniają pracownikom socjalnym warunki pracy niezbędne dla realizacji kluczowych zadań ustawowych w zakresie pomocy społecznej. – Aby stworzyć jak najszerszy obraz tego obszaru, NIK chce poznać także opinie i oceny pracowników socjalnych, dotyczące organizacji pracy oraz problemów, z którymi spotykają się na co dzień, udzielając pomocy. Zależy nam również na propozycjach i sugestiach dotyczących zmian, które pozwoliłyby sprawniej funkcjonować ośrodkom pomocy społecznej oraz całemu systemowi pomocy społecznej. Stąd pomysł ankiety, skierowanej do wszystkich ośrodków pomocy społecznej w Polsce – wyjaśnia Prezes NIK, Krzysztof Kwiatkowski.

Specjalnie przygotowana i sprofilowana ankieta została już umieszczona na stronie internetowej NIK, a informacja z linkiem do niej trafi niebawem do każdego ośrodka pomocy społecznej w Polsce. NIK zwróci się do kierownictwa ośrodków z prośbą o przekazanie pracownikom socjalnym informacji o prowadzonym ogólnopolskim badaniu.

Zadaniem pomocy społecznej jest umożliwienie podopiecznym: pojedynczym osobom i całym rodzinom przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości. Przepisy nakładają na ośrodki pomocy społecznej także obowiązek działań prewencyjnych, czyli zapobieganie takim trudnym sytuacjom, przez podejmowanie działań zmierzających do życiowego usamodzielnienia się osób oraz ich integracji ze środowiskiem.

Zadania z tego zakresu wykonują ośrodki pomocy społecznej, zatrudniające blisko 20 tys. pracowników socjalnych. W ustawie o pomocy społecznej i innych ustawach przypisano im odpowiedzialność za realizację kluczowych zadań w zakresie pomocy społecznej oraz określono w stosunku do nich wysokie wymagania. Tymczasem wyniki wcześniejszych kontroli NIK oraz doniesienia medialne wskazują, że sytuacja pracowników socjalnych jest często trudna, a organizacja ich pracy i warunki w jakich pracują, utrudniają wywiązywanie się z obowiązków ustawowych.

Termin na wypełnienie ankiety upływa 30 listopada 2018 r. Raport poznamy w przyszłym roku.Czytaj również