Dzisiaj jest 2 Marca 2021, Wtorek, imieniny obchodzą:

Prezydent podpisał ustawę o świadczeniach rodzinnych

Dodano: 29 kwietnia 2014

Celem ustawy jest podniesienie wysokości świadczenia pielęgnacyjnego, o którym mowa w art. 17 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2013 r. poz. 1456, 1623 i 1650) (...)

 

Informacja prasowa, www.prezydent.pl

To jest świadczenia przysługującego z tytułu rezygnacji z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej: (1) matce albo ojcu, (2) opiekunowi faktycznemu dziecka, (3) osobie będącej rodziną zastępczą spokrewnioną w rozumieniu ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, (4) innym osobom, na których zgodnie z przepisami ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. - Kodeks rodzinny i opiekuńczy ciąży obowiązek alimentacyjny, z wyjątkiem osób o znacznym stopniu niepełnosprawności

- jeżeli nie podejmują lub rezygnują z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w celu sprawowania opieki nad osobą legitymującą się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.

Obecnie, świadczenie pielęgnacyjne wynosi 620 zł miesięcznie. Na mocy omawianej ustawy świadczenie pielęgnacyjne będzie wynosić:

1) w okresie od dnia 1 maja 2014 r. do dnia 31 grudnia 2014 r. – 800 zł miesięcznie,

2) w okresie od dnia 1 stycznia 2015 r. do dnia 31 grudnia 2015 r. – 1200 zł miesięcznie

3) od dnia 1 stycznia 2016 r. – 1300 zł miesięcznie.

Ponadto, ustawa wprowadza mechanizm corocznej waloryzacji świadczenia. Pierwsza waloryzacja zostanie przeprowadzona w 2017 r.

Postępowania w sprawie zmiany wysokości świadczenia pielęgnacyjnego będą podejmowane z urzędu, bez obowiązku powiadomienia strony, a decyzje będą natychmiast wykonalne.

Minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego będzie ogłaszał wysokości świadczenia pielęgnacyjnego na następny rok kalendarzowy w drodze obwieszczenia w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”, w terminie do dnia 15 listopada każdego roku.

Ustawa wejdzie w życie z dniem 1 maja 2014 r.Czytaj również