Dzisiaj jest 24 Września 2020, Czwartek, imieniny obchodzą:

DPS bezpieczne w Wielkopolsce

Dodano: 07 sierpnia 2020

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu ogłosił nabór wniosków o powierzenie grantów w ramach projektu „Domy Pomocy Społecznej bezpieczne w Wielkopolsce”. Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś Priorytetowa II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji. Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014–2020.

 

Celem projektu „Domy Pomocy Społecznej bezpieczne w Wielkopolsce” są działania związane z przeciwdziałaniem oraz łagodzeniem skutków epidemii COVID-19. Przewidywane w projekcie działania mają charakter doraźnej odpowiedzi na sytuację osób znajdujących się w stanie zagrożenia zdrowia i życia w warunkach rozprzestrzeniania się epidemii COVID-19 i zapobiegania jej negatywnym skutkom.

Podmiotami uprawnionymi do pozyskania grantu są Domy Pomocy Społecznej (DPS) uwzględnione w Rejestrze Domów Pomocy Społecznej prowadzonym przez Wojewodę.

Granty mogą być przeznaczone na:

wypłaty dodatków dla personelu Domów Pomocy Społecznej – z wyłączeniem kadry medycznej (pielęgniarki, lekarze), z uwzględnieniem pracujących przy łóżkach mieszkańców
(np. fizjoterapeutów i rehabilitantów),

zapewnienia miejsc pobytu tymczasowego dla kadry Domów Pomocy Społecznej – w okresie 90 dni w czasie trwania realizacji projektu,

organizację finansowania miejsc pobytu tymczasowego dla osób nowo kierowanych
do Domów Pomocy Społecznej, jak i dla mieszkańców DPS osób opuszczających szpitale,

zakup testów COVID-19 wraz z usługą wykonania w uprawnionym do tego podmiocie
(np. laboratorium) dla pracowników Domów Pomocy Społecznej,

zakup środków ochrony indywidualnej dla kadry,

zakup wyposażenia usprawniającego zapobieganie skutkom epidemii poprzez wczesne wykrywanie potencjalnie zakażonych osób dla 65 Domów Pomocy Społecznej w Wielkopolsce.

Wartość projektu wynosi 32 119 129,90 zł, w tym 27 070 002,68 zł finansuje Europejski Fundusz Społeczny, a 5 049 127,22 zł Budżet Państwa.

Wypełnione wnioski można składać w sekretariacie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu z dopiskiem: Wniosek o powierzenie Grantu w ramach Projektu
pt. „Domy Pomocy Społecznej bezpieczne w Wielkopolsce”.

Grant udzielany jest maksymalnie na okres 3 miesięcy w okresie kwalifikowalności, czyli w okresie od dnia 01.06.2020 r. do dnia 30.11.2020 r. Nabór wniosków o powierzenie Grantów ma charakter otwarty tzn., że wnioski można składać od dnia ogłoszenia naboru (tj. od 15.07.2020 r.) do wyczerpania środków w ramach Projektu, jednak nie później niż do dnia 31.10.2020 r.Czytaj również